Live

Algemene Voorwaarden ENTRAS BV

Algemene Voorwaarden ENTRAS BV

KBO-nr. 0664.685.075

 

 

JURIDISCHE VERHOUDING

 1. Enkel (i) deze Algemene Voorwaarden, (ii) het eventuele Dienstencontract en (iii) de Offerte beheersen de contractuele relatie tussen ENTRAS en de Klant (hierna ook ‘Contract’).
 2. Het Contract komt tot stand vanaf de aanvaarding van de Offerte en desgevallend het Dienstencontract door beide Partijen. Door aanvaarding erkent de Klant voldoende te zijn ingelicht over het voorwerp en de geschiktheid van de Diensten voor het beoogde doel.

 

PRIJS

 1. De prijzen worden bepaald in de Offerte. Alle jaarlijks terugkerende prijzen, en uur- of dagtarieven worden geïndexeerd volgens de Belgische consumptieindex (statbel) tenzij anders overeengekomen in de Offerte. Al deze bedragen zijn vermeld in euro, exclusief BTW. De overeengekomen prijzen worden periodiek gefactureerd. Alle betalingsverplichtingen zijn niet-annuleerbaar en betaalde bedragen worden niet terugbetaald. Tenzij anders vermeld in de offerte, wordt de indexatie van jaarlijks terugkerende prijzen toegepast in de maand januari van jaar N, gebaseerd op de indexen van november van jaar N-1 en november van jaar N-2.
 2. Prijzen van producten of diensten van derde partijen die aangeboden worden door Entras aan de Klant, worden geindexeerd conform de indexatievoorwaaarden van de derde partijen.
 3. De prijzen in de Offerte zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, materialen en diensten. Alle werken die niet voorzien zijn in de Offerte en desgevallend in het Dienstencontract, en in samenspraak werd uitgevoerd door ENTRAS wordt aanzien als meerwerk en wordt afgerekend aan een regieprijs, zoals op dat moment gangbaar.
 4. Elke Offerte van ENTRAS heeft een maximale geldigheidsduur van zes (6) maanden, tenzij anders gespecifieerd in de Offerte.

 

FACTUURVOORWAARDEN

 1. Alle facturen van ENTRAS zijn verschuldigd binnen de vijftien (15) kalenderdagen, en een factuur wordt met akkoord van de Klant elektronisch (per e-mail) verzonden.
 2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet zoals vastgesteld door de wetgever in het kader van de vigerende wet tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.
 3. Ingeval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft ENTRAS het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd een aanspraak tot schadeloosstelling.
 4. De Klant dient de facturen van ENTRAS, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de acht (8) kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.
 5. Bij verlies van kredietwaardigheid van de Klant (faillissement, aanvraag gerechtelijke reorganisatie of de dreiging daarvan) worden alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar en mag ENTRAS, zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, elke aanvaarde bestelling kosteloos annuleren.

 

UITVOERING

 1. ENTRAS verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis (‘naar best vermogen’). Alle eventuele adviezen worden vrijblijvend verstrekt.
 2. Eventuele uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor ENTRAS, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van het Contract.
 3. De Klant bezorgt ENTRAS in elk stadium van de uitvoering, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden door ENTRAS voor het uitvoeren van het Contract. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan ENTRAS zijn verstrekt, heeft ENTRAS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant te factureren. De Klant is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle door de Klant bezorgde gegevens rechtsgeldig gebruikt kunnen worden en niet in strijd zijn met iemand anders zijn (intellectuele eigendoms)rechten.
 4. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. ENTRAS behoudt zich in dergelijk geval het recht voor te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

 

KLACHTEN

 1. Elke klacht dient binnen de acht (8) dagen per aangetekende brief te worden meegedeeld nadat de vermeende fout of nalatigheid werd ontdekt of redelijkerwijze kon worden ontdekt, en dit op straffe van verval.
 2. Een mogelijke klacht of betwisting is geen reden om betaling in te houden; onmiddellijke betaling kan geëist worden van hetgeen op termijn schuldig is.
 3. Ingeval er zich gebreken voordoen en deze tijdig werden gemeld, heeft ENTRAS de keuze de gebreken te herstellen of hiervoor een schadevergoeding te betalen.
 4. ENTRAS garandeert niet dat de Entras-Tools zonder onderbreking of fouten functioneert. De Klant aanvaardt dat onderbrekingen en fouten het gevolg kunnen zijn van invloeden van buitenaf, waarover ENTRAS geen vat heeft of het gevolg kunnen zijn keuzes van de Klant qua apparatuur en dergelijke meer.
 5. Elke vordering in rechte omwille van gebrekkige dienstverlening dient door de Klant, op straffe van verval, uiterlijk binnen de zes (6) maanden na vaststelling te worden ingeleid voor de bevoegde rechtbank.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Ingeval van fout is ENTRAS vooreerst en enkel gehouden tot herstel in natura.
 2. Enkel indien herstel in natura niet mogelijk zou zijn, is ENTRAS aansprakelijk in de mate dat haar verzekeraar tussenkomt en tot het bedrag waarvoor de verzekeraar dekking verleent. Indien de verzekeraar niet tussenkomt bedraagt de schadevergoeding waartoe ENTRAS kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal 50 % van de betreffende factuurwaarde (exclusief BTW). Om verzekeringsredenen dient elke schade-eis op straffe van verval in elk geval schriftelijk te zijn gemeld binnen de maand na kennisname van het voorval of de schade waarop de vordering is gesteund, en dienen de gebreken en de schade op tegensprekelijke wijze te worden bewezen.  Het is niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen, louter omwille van een (beweerde) schade.
 3. ENTRAS zal, behoudens bedrog of opzettelijke fout, echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks – en winstderving, verlies van reputatie of cliënteel, het verlies of de beschadiging van gegevens, of schade aan derden.
 4. Voor wat betreft de producten en/of diensten van derde leveranciers, aanvaardt de Klant dat de aansprakelijkheid van ENTRAS overeenkomt in de mate (zo uitgebreid en zo beperkt) dat de derde leveranciers hiervoor hun aansprakelijkheid aanvaarden.

 

NIET-AFWERVING

 1. De Klant zal op geen enkele wijze gedurende de duurtijd van het Contract en gedurende een periode van twee (2) jaar na de beëindiging ervan (om welke reden dan ook) hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks: (a) enige poging ondernemen om een medewerker van ENTRAS ertoe aan te zetten de contractuele band met ENTRAS te verbreken (o.a. hen bij derden aanbevelen) en/of (b) een contract afsluiten met deze medewerker.
 2. Bij overtreding zal ENTRAS per individuele overtreding door de Klant gerechtigd zijn op een forfaitaire schadevergoeding per inbreuk dat gelijk is aan 75.000,00 euro (o.a. wegens rekruterings- en selectiekosten, opleidingskosten, enz.), te verhogen met € 2.500,00 per dag dat de overtreding voortduurt. Partijen komen overeen dat deze forfaitaire schadevergoeding overeenkomt met de potentieel voorzienbare schade hoofdens ENTRAS.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Tenzij anders overeengekomen, behoudt Entras BV een auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom op al hetgeen Entras BV voor of tijdens haar opdracht ontwikkelt, daaronder begrepen haar systemen, methodieken, programmatuur en haar knowhow. Entras BV behoudt tevens alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op haar rapporten, adviezen, werkdocumenten, dossiers en andere documenten van Entras BV, die door Entras BV in het kader van de uit te voeren opdrachten aan de opdrachtgever worden verstrekt, waaronder begrepen documenten en bestanden in elektronische vorm.

 

SLOTBEPALINGEN

 1. Het Contract omvat de volledige overeenkomst met betrekking tot het voorwerp ervan, en vervangt en vernietigt alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge, uitdrukkelijke of stilzwijgende mededelingen, afspraken en overeenkomsten tussen de partijen.
 2. De hiërarchie tussen de toepasselijke afspraken geldt als volgt (in volgorde van belangrijkheid): de Offerte, het eventuele Dienstencontract en dan de Algemene Voorwaarden ENTRAS.
 3. Partijen verbinden zich ertoe om correcte en volledige contactgegevens te verstrekken en wijzigingen hierin aan elkaar door te geven, uiterlijk binnen de vijftien (15) dagen na zulk een wijziging.
 4. ENTRAS is – in tegenstelling tot de Klant – gerechtigd om rechten en verplichtingen voortvloeiend uit het Contract geheel of gedeeltelijke over te dragen aan derden zonder toestemming van de Klant.
 5. Zo enige bepaling van het Contract door een rechtbank geheel of ten dele nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal het Contract verder blijven bestaan, voor de andere bepalingen hiervan en het resterende gedeelte van de bedoelde bepalingen. Partijen komen overeen dat in zulk geval de ongeldige of onafdwingbare bepaling geacht zal worden vervangen te worden door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die in overeenstemming is met de oorspronkelijk bedoeling.
 6. Een eventueel in gebreke blijven van ENTRAS om de uitvoering te eisen van de bepalingen van het Contract, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.
 7. Ingeval van geschil omtrent de totstandkoming, de uitvoering, de naleving, de geldigheid of enig ander geschil in het kader van het Contract, is enkel de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd.
 8. ENTRAS is gerechtigd om in promotie te verwijzen naar de samenwerking met de Klant als een referentie.

 

***